Stadgar

Stadgar för Norrtälje Konstförening. Antagna vid årsmötet 2019-04-04

 • 1 Namn

Föreningens namn är Norrtälje Konstförening.

 • 2 Syfte

Föreningen är en ideell förening med uppgift att i Norrtälje kommun och då inte minst hos ungdomen väcka, underhålla och sprida intresse för konst och konsthantverk.

 • 3 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som erlagt årsavgiften och fyllt i medlemsuppgifter.

Till hedersmedlem kan föreningen välja person som verksamt befrämjat föreningens syfte.

 • 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet och gäller påföljande kalenderår. Medlemsavgiften betalas senast den 1 april.

 • 5 Styrelse
 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 1 ordförande samt åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter.
 2. Ordinarie ledamöter väljs för 2 år och suppleanter för 1 år.
 3. Ordförande väljs för 1 år.
 4. Av styrelsens ordinarie ledamöter avgår fyra ena året och fyra det därpå följande.
 5. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
 6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
 7. Styrelsen är beslutsmässig då, efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter, minst fem av dessa eller deras ersättare är närvarande, och minst fyra av dem är ense om beslutet.
 8. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden.
 9. Styrelsen skall varje år avge verksamhetsberättelse för det förflutna räkenskapsåret, som är lika med kalenderåret.
 10. Föreningens firma tecknas av den eller dem bland styrelsens ledamöter som styrelsen utser härtill. 

§6 Inköpsnämnd och utlottning av konst.

 1. Föreningen skall varje verksamhetsår inköpa konst till medlemmarna.
 2. De konstverk som skall inköpas utväljs av en Inköpsnämnd bestående av 6 ledamöter, som väljs på 2 år vid årsmötet. Av dessa avgår tre ena året och tre året därpå.
 3. Inköpsnämnden utser inom sig en ordförande, som tillika är sammankallande.
 4. Protokoll skall föras vid nämndens sammanträden.
 5. Inköp skall ske enligt särskild beslutad inköpspolicy.
 6. Beslut om inköp är giltigt om det fattats av minst fyra av inköpsnämndens medlemmar.
 7. Utlottning av konsten äger rum i samband med en medlemsträff.

 

§7 Ungdomsstipendium

 1. Föreningen kan årligen dela ut ett stipendium till en person i åldern 16-23 år, skriven i Norrtälje kommun.
 2. Styrelsen beslutar om sista ansökningsdag.
 3. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökanden och vad stipendiet skall användas till.
 4. Arbetsprov lämnas i den omfattning styrelsen beslutar.
 5. Styrelsen utser vem som skall tilldelas stipendiet.

§8 Revision

 1. För granskning av styrelsens förvaltning utses på ordinarie årsmöte 2 revisorer.
 2. Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret, skall senast den 1 februari överlämnas till revisorerna för granskning.
 3. Revisorerna skall avge skriftlig berättelse över sin granskning före 1 mars samt föreslå beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§9 Årsmöte

 1. Ordinarie årsmöte hålls under mars eller april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
 2. Till extra årsmöte kallas när styrelsen så finner lämpligt, eller när minst tio procent av föreningens medlemmar påfordrar detta.
 3. Kallelse till årsmötet skall ske senast tre veckor före mötet.
 4. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare.
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens redovisning för verksamhetsåret, dvs verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Beslut om medlemsavgiften för kommande verksamhetsår.
 10. Val av styrelse: ordförande 1 år, ordinarie ledamöter 2 år, suppleanter 1 år.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 12. Val av Inköpsnämnd.
 13. Tillsättning av valberedning, som består av 3 ledamöter, varav 1 är sammankallande.
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

§10 Stadgeändring

För giltigt beslut om upplösning av föreningen fordras att beslut fattats på två på varandra följande föreningssammanträden med minst trettio dagars mellanrum. Minst ett av dessa sammanträden skall vara ordinarie årsmöte. På det sammanträde som sist hållits skall beslutet ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande.

 1. Vid upplösning skall eventuella tillgångar användas till inköp av konstverk som lottas ut bland medlemmarna.

§11 Upplösning av föreningen.

 1. Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är giltigt om det fattas på två på varandra följande årsmöten och om minst två tredjedelar av de närvarande röstar för förändring.